Voorbeeld testament

Voorbeeld testament

Een testament is bedoeld om vast te leggen wat er met jouw nalatenschap moet gebeuren als je komt te overlijden. Een testament is een notariële akte, dat wil zeggen dat je het laat vastleggen bij de notaris. Hierin staat wie je erfgenamen zijn en wie bepaalde dingen krijgt. Je kunt in een testament ook toekomstige situaties vastleggen. Bijvoorbeeld het krijgen van kinderen of als een partner na jouw overlijden een nieuwe partner vindt. Ook kun je een wettelijke erfgenaam (zoals een kind) onterven door dit te laten vastleggen in je testament. Op deze pagina geven we een voorbeeld testament en vertellen we je er meer over.

Voorbeeld testament

We geven nu een voorbeeld van een testament zoals dat er uit zou kunnen zien. In dit geval gaat het om een alleenstaande zonder kinderen, die aangeeft zijn nalatenschap door zijn broer en zus te willen laten erven.

Op 16 juli 2022, verscheen voor mij, Aad Janssen, notaris te Rotterdam: de heer/mevrouw Gerard Jaap Ritsma, geboren op 22 augustus 1945 te IJsselstijn, met nummer paspoort: ABCDX1224.

De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:

1: Herroeping

Ik herroep alle eerder door mij gemaakte wilsbeschikkingen. Hieronder valt hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.

2: Rechtskeuze

Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan, het Nederlandse recht. Dit is het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit. Onder vererving en afwikkeling wordt verstaan hetgeen vermeld in artikel 23, Europese Erfrechtverordening.

3: Erfstelling

Ik benoem tot erfgenamen samen en voor gelijke delen:

  1. Mijn broer, Riet Ritsma, geboren op 20 mei 1943 te IJsselstijn, 50 procent van mijn nalatenschap.
  2. Mijn zus, Roos Ritsma, geboren op 24 april 1948 te IJsselstijn, 50 procent van mijn nalatenschap.

4: Uitsluitingsclausule

1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.

5: Executeursbenoeming

1. Ik benoem Roos Ritsma, geboren op 24 april 1948 te IJsselstijn tot verzorger van mijn begrafenis en tot beheersexecuteur in de zin van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek. Ik bepaal dat de executeur in het kader van de tot zijn of haar taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap bevoegd is om zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.

Wat is mijn nalatenschap?

De nalatenschap is de som van alle bezittingen en schulden van de erflater. Dit houdt dus al je spullen, geld en andere bezittingen, maar óók eventuele leningen en schulden die nog niet zijn afgelost. Denk hierbij aan een hypotheek die nog niet is afbetaald.

Ook kunst, sieraden, kleding en boeken horen bij het nalatenschap. In het geval van een ondernemer wordt niet alleen privévermogen nagelaten, maar vaak ook ondernemersvermogen. Bijvoorbeeld in de vorm van aandelen in een NV of BV, maar ook vermogen in een eenmanszaak, VOF of een maatschap.

In het geval van een samenwonende of gehuwde erflater, of iemand die een geregistreerd partner heeft, moet bepaald worden welk deel van de nalatenschap privé is en welke goederen in de (huwelijks)gemeenschap vallen.

Tot slot


Deze pagina werd gepubliceerd in juli 2022.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *