Voorbeeld euthanasieverklaring

Een euthanasieverklaring is een document waarin je je wensen vastlegt met betrekking tot het levenseinde. De euthanasieverklaring is veelal onderdeel van de zogeheten wilsverklaring. Er staat bijvoorbeeld in in welke gevallen een behandelend arts kan overgaan tot levensbeëindiging (euthanasie). Ben je op zoek naar een voorbeeld euthanasieverklaring? Dit is geen leuk onderwerp, maar het is zo belangrijk dat er wel over gesproken wordt.

Het is altijd aan te raden om alles goed met je geliefden, familie en soms zelfs vrienden te bespreken voordat je een euthanasieverklaring opstelt. Veel mensen kiezen er zelfs voor om een dergelijke verklaring samen op te stellen.

Voorbeeld euthanasieverklaring

Wat is een euthanasieverklaring?

De euthanasieverklaring is een verklaring waarin je als patiënt aangeeft wat voor jou onder de noemer “ondraaglijk” en “uitzichtloos” lijden valt. Dit is belangrijk, omdat een dokter een euthanasieverzoek alléén mag inwilligen wanneer sprake is van zowel uitzichtloos als ondraaglijk lijden.

Het is echter zo dat “uitzichtloos en ondraaglijk lijden” niet voor iedereen hetzelfde is. Waar de één nog hoop zou kunnen koesteren, is het voor de ander allang uitzichtloos. Het is daarom aan te raden om dit goed vast te leggen zodat je behandelend arts de juiste beslissingen kan nemen.

Op Rijksoverheid.nl vind je een handreiking schriftelijk euthanasieverzoek voor burgers (PDF). Dit document kan helpen bij het opstellen van een euthanasieverklaring.

In een euthanasieverklaring moet in ieder geval staan:

  • Wat voor jou omstandigheden zijn waarin euthanasie gewenst is.
  • Wanneer medicijnen van jou mogen worden stopgezet.

Zonder een schriftelijk euthanasieverzoek mag een arts het verzoek niet inwilligen, tenzij je zelf nog in staat bent om wilsbekwaam op te treden. Dat laatste geldt helaas lang niet altijd in situaties van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Zelfs als aan alle voorwaarden uit de door jou geschreven verklaring wordt voldaan, is dat geen garantie dat een arts het verzoek inwilligt. Zo moet een arts het eerst toetsen aan de zes zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet.

Wilsverklaring

De euthanasieverklaring is vaak onderdeel van een wilsverklaring. Hierin staat welke medische behandelingen je absoluut niet wilt ondergaan. Ook geef je hierin aan dat je bijvoorbeeld niet gereanimeerd wilt worden in het geval van een hartstilstand.

Staat er in je wilsverklaring duidelijk dat je een bepaalde behandeling niet wilt? Dan moet een arts zich daar aan houden.

Ook geef je in een wilsverklaring aan wie jou vertegenwoordigt als je hier zelf niet meer toe in staat bent. Deze persoon is je vertegenwoordiger. Vaak is dat een partner of één van je (volwassen) kinderen. Deze vertegenwoordiger mag ook medische beslissingen nemen in overleg met je arts, maar alléén als je hiertoe zelf niet meer redelijkerwijs in staat bent. Euthanasie vormt hierop een uitzondering. Dit mag een vertegenwoordiger niet voor jou beslissen. Daarom is het van belang dat deze verklaring schriftelijk wordt vastgelegd.

Meer over de wilsverklaring lees je hier.

Voorbeeld euthanasieverklaring

We laten nu een voorbeeld euthanasieverklaring zien.

Let op! De hierop volgende tekst is louter bedoeld als een voorbeeld. Wij kunnen niet voor jou bepalen wat “ondraaglijk” en “uitzichtloos” lijden is. Neem deze brief daarom nooit letterlijk over!

Euthanasieverklaring

Ik, [Volledige naam]
Geboren [__-__-____] te [Geboorteplaats]
woonachtig: [Adres] te [Woonplaats]

Via deze verklaring richt ik mij tot mijn behandelend arts en/of artsen

Overwegende dat:

  • Ik goed heb nagedacht over wat ik wenselijk vind op medisch vlak bij ziekte, hulpbehoevendheid en bij het naderen van het levenseinde.
  • Dat ik mijn wensen in deze verklaring vastleg.
  • Ik deze beslissingen weloverwogen neem. Op het moment van schrijven en ondertekenen beschik ik over mijn volledige verstandelijke vermogen. Zie hiervoor ook de bijgevoegde doktersverklaring van mijn huisarts, dokter Cornelissen van Huisartsenpraktijk [Naam] te [Plaatsnaam].

Uitgangspunten:
Wanneer ik mij in een toestand bevindt die gepaard gaat met ondraaglijk lijden en zonder uitzicht op een herstel naar een redelijke staat van leven ondanks pogingen van mijn behandelend artsen om het lijden te verlichten, wil ik niet verder leven.

Situaties waarin ik niet verder wil leven:
Onder een dergelijke toestand versta ik:

  • Een leven aan de beademing.
  • Wanneer er voor mij, als terminale patiënt, geen zinvolle behandeling meer mogelijk is en dit gepaard gaat met ernstige pijn, benauwdheid en/of invaliditeit.

Verzoek om euthanasie:
Wanneer ik in een hierboven beschreven toestand verkeerd,

  • Aanvaard ik het levenseinde uit vrije wil en verzoek ik de behandelende arts mijn stervenswens ten uitvoer te brengen door mij middelen toe te dienen die leiden tot een vredig overlijden.
  • Besef ik dat ik, kort voor het moment van de uitvoering, ik nog een expliciet verzoek zal moeten doen om mijn wens kracht bij te zetten.
  • Verzoek ik, indien de behandelend arts niet aan mijn wens wil of kan voldoen, een ander behandelend arts te vinden die daartoe wel bereid is.

Ik besef mij dat, wanneer ik in een toestand geraak zoals bewusteloosheid of coma, er geen sprake is van ondraaglijk lijden en dat er dan geen euthanasie kan plaatsvinden.

Het is mijn intentie dat deze verklaring geldig blijft, tenzij deze verklaring op een latere datum door mij wordt gewijzigd of herroepen. Wanneer mijn verzoek is voldaan, onthef ik via deze verklaring mijn behandelend arts van zijn/haar geheimhoudingsplicht, zodat deze de nodige medische gegevens kan verstrekken aan de overheid voor het onderzoek naar mijn levenseinde.

Voor als ik mijn wensen zelf niet meer (voldoende) kan communiceren, wijs ik de hierbeneden genoemde persoon aan om mijn belangen te behartigen en namens mij deze verklaring kracht bij te zetten.

Naam: [Volledige naam]
Adres: [Adres en Woonplaats]
Telefoon: [Telefoonnummer]

Deze gevolmachtigde is volledig op de hoogte van mijn wensen. Ik geef de behandelende arts hierbij toestemming om mijn medische gegevens met de gevolmachtigde te delen.

Deze verklaring heb ik reeds gedeeld met mijn huisarts, behandelend arts en gevolmachtigde.

Tot slot verklaar ik dat ik over deze verklaring grondig heb nagedacht.

Handtekening: [Handtekening]

[Datum en plaats]

Bekrachtigd per: [Datum]

Getekend: [Handtekening] Datum: [Datum]

Meer informatie

Voor meer informatie raden wij altijd aan om met je arts te spreken. Wij zijn geen medische specialisten en willen ons ook zeker niet als dusdanig voordoen. We hopen dat de bovenstaande voorbeeldbrief een goed beeld geeft. Echter, overleg altijd met je arts voordat je de brief deponeert. Een medisch specialist kan beter oordelen over de inhoud van de brief en hoe deze zich verhoudt tot jouw situatie en ziektebeeld, als daar sprake van is.

Zie ook: Voorbeeld sterkte wensen bij euthanasie


Deze pagina werd gepubliceerd in juli 2022.