Voorbeeldbrief ontslag op staande voet

Wanneer je een werknemer op staande voet moet ontslaan, dan heeft dit meestal een ernstige reden. Ontslag op staande voet is ook alléén toegestaan wanneer hiervoor een geldige reden is. Denk hierbij aan een medewerker die steelt, fraudeert, werk weigert óf in ernstige mate niet voldoet aan de eisen om het werk redelijkerwijs te verrichten. Ontslag op staande voet mag alléén bij deze redenen, en je hebt als werkgever dan géén toestemming nodig van de kantonrechter. Ook hoef je niet eerst na te gaan of er herplaatsing mogelijk is binnen de organisatie. Op deze pagina vind je meer informatie over ontslag op staande voet én een voorbeeldbrief ontslag op staande voet.

Wanneer mag je een werknemer op staande voet ontslaan?

Een werknemer mag op staande voet ontslagen worden wanneer hier een geldige reden voor is. We hebben het hierboven al genoemd, maar geldige redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: diefstal, fraude en andere ernstige vergrijpen. U moet de werknemer direct vertellen wat de reden is van het ontslag op staande voet. De arbeidsovereenkomst wordt dan per direct beëindigd, zonder tussenkomst van een rechter.

Loon en vergoedingen

Wanneer een werknemer op staande voet ontslagen wordt, dan kan de werkgever de loonbetaling per direct stopzetten. Ook heeft de werknemer meestal géén recht op een WW-uitkering wanneer deze op staande voet ontslagen wordt. Wel kan de werknemer eventueel een bijstandsuitkering aanvragen bij zijn/haar gemeente. De werkgever is óók niet verplicht om een transitievergoeding te betalen als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer. Meestal is dat het geval bij ontslag op staande voet.

Sterker nog, de werkgever kan wél een vergoeding eisen van de werknemer. Wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld heeft, dan geeft hij/zij de werkgever een dringende reden om hem/haar te ontslaan. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is de vergoeding vaak gelijk aan het loon dat de werknemer zou ontvangen over de geldende opzegtermijn. De werknemer kan de vergoeding proberen te verlagen door naar de kantonrechter te stappen.

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet

We laten nu een voorbeeld zien van een brief die je als werkgever kunt gebruiken om een werknemer op staande voet te ontslaan.

Onmiddellijk ontslag

Geachte heer Janssen,

Middels dit schrijven bevestigen wij uw ontslag op staande voet en met onmiddellijke ingang. De reden voor uw ontslag is het stelen van bedrijfseigendommen, namelijk twee iPads. Van dit feit zijn meerdere getuigen en daarnaast bent u op heterdaad betrapt bij het verkopen van deze iPads op de website Marktplaats.nl. De serienummers bleken inderdaad overeen te komen met de iPads die in het eigendom zijn van Bedrijfsnaam B.V.

Het beschreven strafbare feit vormt voor ons een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW. Op grond hiervan hebben wij uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd.

Door het gepleegde feit bent u schadeplichtig. Wij behouden ons het recht om deze schade op u te verhalen en verrekenen de met de eindafrekening van uw arbeidsovereenkomst.

Deze brief is aangetekend verstuurd om er zeker van te zijn dat u deze ontvangt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met groet,
Bedrijf B.V.

Medewerker oneens met ontslag

Het kan natuurlijk dat de werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet. In het voorbeeld hierboven zal dat niet zo snel het geval zijn, maar het gaat niet altijd om een dergelijk ernstig feit. De werknemer kan dan binnen twee maanden na het ontslag op staande voet bezwaar indienen bij een kantonrechter die zich dan reflectief over het ontslag zal buigen.

Wanneer achteraf blijkt dat het ontslag niet had mogen plaatsvinden, kan de kantonrechter dit ongedaan maken óf u kunt een verzoek indienen voor een financiële vergoeding. De vergoeding werkt als volgt:

  • Bij een vast contract of tijdelijk contract dat tussentijds zou kunnen worden opgezegd, zal de rechter de hoogte van de vergoeding bepalen. Minimaal te ontvangen door werknemer is in dat geval het equivalent van drie maanden loon.
  • Bij een tijdelijk contract dat niet tussentijds kan worden opgezegd, zal de vergoeding gelijk zijn aan het bedrag dat nog ontvangen zou zijn wanneer het contract was “uitgediend” door de werknemer. De kantonrechter kan dit bedrag verlagen maar niet minder dan het equivalent van drie maanden loon.

Mocht de werknemer het niet eens zijn met de beslissing van de kantonrechter, dan kan deze hier nog tegen in beroep gaan.

Conclusie

Ontslag op staande voet is nooit zomaar toegestaan en er moet aan strenge eisen voldaan worden om een werknemer op deze manier te mogen ontslaan. Er is dan géén tussenkomst van een kantonrechter nodig om de werknemer te ontslaan, al zou de rechter het ontslag achteraf wel kunnen terugdraaien. De werknemer moet dan binnen twee maanden bezwaar aantekenen.


Deze pagina werd gepubliceerd in april 2021.