Voorbeeld contract lening vrienden en/of familieleden

Voorbeeld contract lening vrienden

Ga je geld lenen aan of van een vriend of familielid? Als je geld leent van één persoon naar een andere persoon, is het altijd belangrijk om het e.e.a zo goed mogelijk vast te leggen in een contract. Oók (of juist) als het een familielid betreft, is dit verstandig. Als je dingen niet goed vastlegt, kun je achteraf problemen krijgen en dat wil je natuurlijk niet – zeker niet bij familie of vrienden. Een dergelijke onderhandse lening is iets dat relatief veel voorkomt tussen ouders en hun kinderen of bijvoorbeeld tussen kennissen. Het voordeel is dat de persoon die het geld leent vaak minder gedoe heeft dan bij een bank. Voor de persoon die het geld uitleent is het voordeel dat de rente op een lening hoger is dan de rente van een spaarrekening. In het contract leg je dingen vast zoals de looptijd, betalingen en het rentepercentage. Op deze pagina vind je een voorbeeld contract lening vrienden en/of familieleden.

Voorbeeld contract lening vrienden en/of familieleden

We zullen nu een voorbeeld laten zien van een contract dat je kunt gebruiken. Uiteraard dien je alle informatie aan te passen aan jouw eigen situatie. In het voorbeeld gaat het over een bedrag van €50.000,- (vijftigduizend euro).

Leningsovereenkomst

Dhr. G.H.M. Janssen, wonende aan de Kralendijksekade 1, 2020 BA te Rotterdam, hierna te noemen “uitlener”,

en

Mw. J.A.M. Janssen, wondende aan de Vechstraat 2, 1012 JA te Amsterdam, hierna te noemen “lener”

komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Hoofdsom

De uitlener stelt een bedrag van €50.000,- zegge vijftigduizend euro, hierna te noemen “de hoofdsom” ter beschikking aan de lener. De terbeschikkingstelling gebeurt door overschrijving per 1 mei 2021 op rekening NL90 INGB 1234 5678 90 van lener.

Artikel 2 – Doel van de lening

De lening is bedoeld voor het aanschaffen van een nieuwe keuken en zal uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.

Artikel 3 – Rente

Over de lening is een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zijnde 2,00% per jaar, vermeerderd met 0,5%. De rente wordt jaarlijks herzien op basis van de alsdan geldende wettelijke rente per de eerste van de maand februari.

Artikel 4 – Rentebetaling en -bedragen

De tijdstippen waarop de rente moet worden voldaan zijn gelijk aan de tijdstippen voor betaling van de aflossing, zie artikel 5. De rente dient maandelijks per de eerste van de maand te worden betaald. De over een maand verschuldigde rente die in overeenstemming met deze overeenkomst nog niet hoeft te worden betaald, wordt de volgende maand bij de hoofdsom gevoegd en daarmee rentedragend.

Wanneer het rentepercentage wordt herzien volgens artikel 3 dan wordt per deze datum het nieuwe percentage toegepast.

Artikel 5 – Looptijd en terugbetaling

De schuld bestaande uit de hoofdsom en de bijgetelde rente) dient te zijn afgelost op 1 mei 2026. Aflossing van de hoofdsom gebeurt door betaling van gelijke termijnen van €800 per maand, voor een periode van vijf jaar vanaf de ingangsdatum zoals bepaald in artikel 1.

De grootte van de eindtermijn is daarmee €2800 plus de daarbij verschuldigde rente.

Artikel 6 – Betalingen

De lener zal alle betalingen voldoen zonder enige inhouding of kosten voor de uitlener per de eerste van de maand. Over te laat betaalde bedragen is rente verschuldigd tegen het in artikel 3 genoemde percentage.

De uitlener is bevoegd om per direct betaling daarvan op te eisen. Deze bevoegdheid vervalt drie maanden na afloop van het betreffende leningsjaar.

De uitlener staat het de lener toe om voor het uitvoeren van de betalingen gebruik te maken van een opdracht tot periodieke overboeking aan de bank met als datum van opdracht de eerste dag van elke maand. De uitlener accepteert dat hierdoor een aantal betalingen te laat zal plaatsvinden terwijl er ook betalingen eerder dan vervaldatum zullen worden gedaan.

De uitlener is bevoegd deze toestemming in te trekken en de gegeven toestemming doet niet af de omschreven bevoegdheid in de tweede alinea van dit artikel.

Artikel 7 – Opzegging

De lening kan niet worden opgezegd behalve zoals voorzien in artikel 8 en artikel 10.

Artikel 8 – Opeisbaarheid

Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen worden opgeëist en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien:

  • De lener achter is met betalingen en veertien dagen na een aangetekend schrijven nog niet heeft betaald.
  • De lener in strijd handelt met deze overeenkomst, anders dan de plicht tot betaling van rente en het verzuim niet is te herstellen
  • Er met betrekking tot de lener een aanvraag is gedaan al dan niet door de lener zelf, voor faillissement, surseance van betaling of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling.
  • De lener overleden is, ten laste van hem executoriaal beslag is gelegd, niet langer in Nederland woonachtig is of wanneer aannemelijk is uitlener goede reden heeft te veronderstellen dat een van deze omstandigheden zich zal voordoen.
  • De lener arbeidsongeschikt raakt.
  • De lener zijn bedrijfsvoering staakt.

Artikel 9 – Vervroegd aflossen

De lener is bevoegd om vervroegd aflossingen te doen per de eerste van iedere maand en wel tot een maximum van €15.000, zegge vijftienduizend euro, per kalenderjaar.

Vervroegde aflossingen dienen zeven dagen van tevoren door de lener schriftelijk te worden aangekondigd. Hierbij dient de lener een herberekening mee te sturen van de nieuwe rentebedragen en/of aflossingstermijnen.

Artikel 10 – Kredieten

De lener kan zonder schriftelijke toestemming van de uitlener geen leningsovereenkomsten met anderen aangaan na het sluiten van deze overeenkomst. Indien de uitlener toestemming weigert dan is de lener bevoegd de lening per direct af te lossen.

Van deze overeenkomst zijn twee exemplaren opgemaakt op 1 maart 2021 en getekend door uitlener en lener.

De bovenstaande overeenkomst is ideaal voor het lenen aan vrienden en/of familieleden die je goed kent. Uiteraard dien je alles aan te passen aan je eigen situatie.

Meer informatie

We geven nu verschillende achtergrondinformatie bij de artikelen in het modelcontract.

Artikel 3: Rente

In artikel 3 van het voorbeeld zijn de bepalingen rondom de rente vastgelegd. Het is belangrijk om te weten dat de rente die verschuldigd is, dient te worden berekend op basis van het bedrag dat nog uitstaat. Als je dus nog €25.000 moet aflossen, dan bereken je de rente over dat bedrag en niet over de hoofdsom. In de regel geldt voor een renteberekening dat een maand 30 dagen heeft en een jaar 360 dagen.

Optioneel: inzicht in financiële situatie

De lener en de uitlener kunnen eventueel nog overeenkomen om een artikel op te nemen waarin wordt bepaald dat de uitlener inzicht krijgt in de financiële positie van de lener. Dit is puur optioneel en is vooral belangrijk in het geval van leningen aan bedrijven; zo kun je als uitlener vragen om kopieën te ontvangen van de belastingaangifte van het bedrijf.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in februari 2021.