Voorbeeldbrief terugvordering examentraining (COVID-19)

Voorbeeldbrief terugvordering examentraining

Heb je voor jezelf of voor je kind een examentraining aangeschaft, die vervolgens werd afgelast wegens COVID-19? Op deze pagina hebben we een voorbeeldbrief terugvordering examentraining voor je neergezet die je kunt gebruiken om je geld terug te vragen. Je hoeft natuurlijk niet te betalen voor iets waar je geen gebruik van kunt maken vanwege de corona-maatregelen.

Voorbeeldbrief terugvordering examentraining

We laten nu een voorbeeldbrief zien voor het terugvorderen van de kosten van je examentraining.

Aan:
Examentraining B.V.
Straatnaam 3
1111BA Plaatsnaam

Utrecht, 29 maart 2021

Betreft: terugvordering kosten examentraining

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb bij u examentrainingen gekocht voor mijn zoon. Hiervoor heb ik in totaal €1.299 betaald. Het ordernummer bij u is 12345678.

Deze trainingen zijn door u afgelast vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. U heeft mij een tegoedbon aangeboden om mijn zoon de trainingen op een ander moment te laten inhalen. Met dit voorstel gaan wij niet akkoord.

Doordat u de gesloten overeenkomst niet kunt nakomen, is er sprake van een toerekenbare tekortkoming. Rechtswege is er daarom sprake van verzuim. Ik doe daarom een beroep op de ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt deze wet raadplegen via de website wetten.overheid.nl. Ik vraag u het betaalde bedrag van €1.299 aan mij terug te betalen.

De overeenkomst die door ons is gesloten kan worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever kan deze ten alle tijde opzeggen. Artikel 7:408 jo. 7:411 BW schrijft voor dat bij opzegging slechts recht is op een naar redelijkheid vast te stellen gedeelte van het loon. Nu de training niet plaatsvindt schat ik deze kosten als nihil. U kunt dit schrijven dan ook opvatten als een opzegging van onze overeenkomst.

Hierbij verzoek ik u, en voor zover rechtens vereist sommeer ik u om binnen 5 werkdagen na heden het bedrag ter hoogte van €1.299 over te maken naar mijn rekeningnummer NL11 INGB 000 1234 567.

Ik reken erop dat u tijdig aan mijn vordering voldoet.

Hoogachtend,

Dhr. Gerard Nisse

<handtekening>

Hoe om te gaan met deze situatie

Natuurlijk hoeft een brief zoals de brief hierboven niet altijd nodig te zijn. Als je het samen kunt oplossen dan is dat altijd aan te raden. Echter, als een bedrijf niet wilt meewerken aan het teruggeven van het betaalde geld, dan is een brief zoals hierboven soms de enige optie. Mocht er geen gehoor worden gegeven aan de oproep, dan kun je verdere juridische hulp inschakelen.

Natuurlijk is de situatie rondom het coronavirus uitzonderlijk. Echter, ondernemers die hier de dupe van worden, worden door de overheid gecompenseerd. De ondernemer kan dus niet zomaar van jou verwachten dat je als consument accepteert dat je het betaalde geld “laat zitten”. Je kunt je natuurlijk wel flexibel opstellen wat betreft de betaaltermijn. Zo kun je in overleg bepalen dat de ondernemer het bedrag terugbetaalt wanneer de overheidssteun voor gemiste inkomsten is overgemaakt. Dit is echter volledig aan jou als consument. Als je het bedrag direct terugvordert sta je volledig in je recht.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in maart 2021.