Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Ben je werkgever en neem je een nieuwe medewerker aan? Dan wil je vaak een arbeidsovereenkomst opstellen voor bepaalde tijd. Op deze pagina tonen we een gratis voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd dat je als werkgever kunt gebruiken als leidraad voor het opstellen van het contract.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

We laten nu een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst zien. Daarna zullen we verdere toelichting geven. Het gaat in dit voorbeeld om een arbeidsovereenkomst met een duur van één jaar. Ook is er in deze arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding opgenomen. Hierover vertellen we later meer.

Arbeidsovereenkomst

Partijen

 1. Bedrijfsnaam B.V., met adres Dam 1, 1020 BA te Amsterdam, KvK-nummer 12345678; hierna te noemen Werkgever

  en
 2. Arie Peeters, met adres Coolsingel 3, 2044 BA Rotterdam, geboren op 05-03-1977; hierna te noemen Werknemer

Werkgever en Werknemer hierna samen ook aangeduid als Partijen;

Overeenkomst

Artikel 1: Duur

 1. Werknemer treedt op 1 maart 2021 in dienst bij Werkgever. Werknemer zal zijn werkzaamheden verrichten in Amsterdam.
 2. Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor een bepaalde tijd van 12 maanden. Deze Overeenkomst eindigt (zonder dat opzegging is vereist) op 31 augustus 2019. Werkgever zal een maand voor het einde van deze Overeenkomst aan Werknemer aangeven of deze Overeenkomst zal worden verlengd.
 3. Partijen kunnen deze Overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen. Op deze overeenkomst is de wettelijke opzegtermijn van toepassing.
 4. De eerste maand geldt als proeftijd. Partijen kunnen deze Overeenkomst tijdens de proeftijd direct en zonder reden schriftelijk opzeggen.

Artikel 2: Salaris en vakantiegeld

 1. Werknemer heeft recht op een bruto maandsalaris van € 2600,00, exclusief vakantiegeld
 2. Werkgever zal het salaris betalen op of voor de 27 dag van de kalendermaand.
 3. Werknemer heeft recht op vakantiegeld van 8% over het in artikel 2.1 genoemde salaris. Het vakantiegeld wordt maandelijks uitbetaald.
 4. Voor het gebruik van een eigen laptop wordt een maandelijkse vergoeding van €15 uitgekeerd.

Artikel 3: Functie en werktijden

 1. Werknemer werkt als contentmarketeer ( de Functie ). Werknemer rapporteert aan Werkgever, of aan een andere persoon die Werkgever aanwijst. Werknemer moet zijn werkzaamheden goed uitvoeren en hij moet handelen volgens de regels die Werkgever heeft gesteld.
 2. Werknemer zal andere werkzaamheden verrichten dan in artikel 3.1 zijn genoemd, als de bedrijfsomstandigheden dit volgens Werkgever vereisen.
 3. Werknemer zal de werkzaamheden verrichten op het kantoor van Werkgever, of op een andere locatie die Werkgever aanwijst.
 4. De normale werktijd van Werknemer is 32 uur per week. Werknemer zal overwerk – buiten de vastgestelde werktijden – verrichten als dat nodig is.

Artikel 4: Vakantie

 1. Werknemer heeft recht op 18,4 vakantiedagen per jaar op basis van een werkweek van 32 uur.

Artikel 5: CAO

 1. Op deze arbeidsovereenkomst is geen cao van toepassing.
 2. Werknemer is bekend en akkoord met de bepalingen uit het personeelshandboek van Werkgever (zie bijlage). Bepalingen uit deze arbeidsovereenkomst hebben voorrang op bepalingen uit het personeelshandboek.

Artikel 6: Ziekte

 1. Als Werknemer door ziekte niet in staat is de werkzaamheden te verrichten, meldt Werknemer zich ook tijdens vakantie ziek bij zijn directe leidinggevende. Als Werknemer door ziekte geen werkzaamheden verricht, zal Werkgever zolang deze
 2. Overeenkomst voortduurt de eerste 104 weken 70% van het in artikel 2.1 genoemde salaris doorbetalen, tenzij het Burgerlijk Wetboek anders bepaalt.
 3. Als Werknemer langer dan drie maanden ziek is, dan zal Werknemer op verzoek van Werkgever de bedrijfseigendommen teruggeven. Werknemer heeft daarbij geen recht op een vergoeding.

Artikel 7: Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering

 1. Werkgever zal enkel de wettelijk verplichte werkgeversbijdrage aan de premie ziektekostenverzekering bijdragen.

Artikel 8: Pensioen

 1. Werknemer zal niet deelnemen aan een pensioenregeling.

Artikel 9: Scholingsplicht

 1. Werkgever zal Werknemer in staat stellen scholing te volgen op kosten van Werkgever, voor zover dat naar inzicht van Werkgever noodzakelijk is voor de uitoefening van de Functie door Werknemer.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Werknemer zal alle vertrouwelijke informatie geheimhouden. Partijen verstaan onder ‘vertrouwelijke informatie’: alle gegevens die niet openbaar zijn en alle gegevens die een vertrouwelijk karakter hebben.

Artikel 11: Nevenwerkzaamheden

 1. Werknemer verricht tijdens deze Overeenkomst geen – al dan niet betaalde – nevenwerkzaamheden, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Werkgever.

Artikel 12: Bedrijfseigendommen van Werkgever

 1. Zaken (zoals computers, telefoons, en gegevensdragers) die Werknemer van Werkgever krijgt, zijn eigendom van Werkgever.
 2. Werknemer moet met zorg omgaan met de bedrijfseigendommen van Werkgever.
 3. Werknemer zal op verzoek van Werkgever de bedrijfseigendommen teruggeven aan Werkgever. Werknemer dient in elk geval de bedrijfseigendommen terug te geven op de dag dat deze Overeenkomst eindigt.

Artikel 13: Auto

 1. Als Werknemer zijn eigen auto gebruikt, krijgt hij een vergoeding van €0,19 per zakelijk gereden kilometer buiten het normale woon-werkverkeer. Deze vergoeding dekt verzekeringspremies en eventuele niet-verhaalbare schade aan de auto. Voor het woon-werkverkeer ontvangt Werknemer een maximale nettovergoeding van €300 per maand.

Artikel 14: Nietigheid

 1. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 15: Slotbepaling

 1. Alleen schriftelijke wijzigingen op deze overeenkomst zijn geldig.
 2. Alle bijlagen zijn onderdeel van deze Overeenkomst.
 3. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 17: Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

Plaats ondertekening: Amsterdam
Datum: 20 januari 2021

Meer informatie

We geven nu meer informatie over de voorbeeld-arbeidsovereenkomst hierboven.

Eén jaar mét tussentijds opzegbeding

De duur van de arbeidsovereenkomst hierboven is één jaar. Daarnaast is er een tussentijds opzegbeding opgenomen. Dit kun je terugvinden in Artikel 1.3. Normaliter kan een werknemer geen ontslag nemen vóór het eind van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Echter, veel werkgevers kiezen ervoor om een dergelijk tussentijds opzegbeding in de overeenkomst op te nemen zodat de werknemer tussentijds kan vertrekken indien deze dat wilt.

Neem je deze regeling niet op in de arbeidsovereenkomst, dan kan de werknemer in principe niet tussentijds ontslag nemen. Toch zal het in de praktijk óók dan vaak voorkomen dat een werknemer weg wil voordat zijn of haar arbeidsovereenkomst eindigt. Je kunt er dan voor kiezen de werknemer aan de overeenkomst te houden, maar dit zal vaker dan niet resulteren in een gedemotiveerde werknemer. We raden de werkgever dan ook aan om open te staan voor ieder tussentijds vertrek, tenzij er echt een hele goede reden is om dit niet toe te staan.

Bekijk ook: Voorbeeld tussentijds opzegbeding

Wat je als werkgever moet doen als je de overeenkomst niet wilt verlengen

Je zou wellicht denken dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, automatisch eindigt na die bepaalde tijd. Helaas voor de werkgever is dit niet het geval. De arbeidsovereenkomst wordt namelijk automatisch verlengd volgens dezelfde voorwaarden. Als het maximum aantal tijdelijke contracten is bereikt, dan zal de arbeidsovereenkomst zelfs automatisch (stilzwijgend) verlengd worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wil je van een werknemer af en heeft deze een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan zul je een brief contract niet verlengd moeten sturen. Hierbij dien je je te houden aan de aanzegtermijn. Die bedraagt meestal één maand.

Proeftijd

Wanneer de werkgever en werknemer een proeftijd overeenkomen, dan betekent dit dat de werkgever én de werknemer de arbeidsovereenkomst per direct kunnen beëindigen, zonder een reden op te geven. Dit brengt de werknemer uiteraard in een kwetsbare positie, want deze kan ineens zijn/haar baan kwijt zijn, en dus ook zonder inkomen komen te zitten. Het is daarom prima om een proeftijd overeen te komen, maar we adviseren om deze alleen te gebruiken wanneer daar echt een goede reden voor is.

Conclusie

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – ook wel tijdelijk contract – genoemd is een arbeidsovereenkomst die in principe niet tussentijds kan worden opgezegd, tenzij er een tussentijds opzegbeding is overeengekomen zoals in het voorbeeld hierboven.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in oktober 2020.