Voorbeeld geheimhoudingsverklaring (NDA)

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring (NDA)

Een geheimhoudingsverklaring (of geheimhoudingsovereenkomst) is een contract dat ervoor zorgt dat een partij bepaalde informatie niet mag gebruiken buiten het daarvoor bestemde gebruik. Een voorbeeld hiervan is bepaalde bedrijfsinformatie waarvan een werkgever niet wilt dat de werknemer deze informatie aan anderen verstrekt, zoals unieke onderdelen van een product of dienst. Deze verklaring wordt vaak aangeduid met de term NDA, de afkorting van de Engelse term Non Disclosure Agreement. Op deze pagina geven we een voorbeeld geheimhoudingsverklaring die je kunt hergebruiken.

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

We laten nu een voorbeeld geheimhoudingsverklaring zien dat wordt opgesteld tussen twee bedrijven.

Geheimhoudingsverklaring

Bedrijf A, statutair gevestigd te 1020BA Amsterdam aan de Javastraat 3, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 12345678, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. Arie Van Buuren (hierna te noemen “Van Buuren”)

EN

Bedrijf B, statutair gevestigd te 2030CH Rotterdam aan de Coolsingel 22, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 87654321, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. Janneke Van Dijk (hierna te noemen “Van Dijk”).

De partijen hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en individueel “Partij”

In overweging nemende dat

  • Bedrijf A gespecialiseerd is op het gebied van [Beschrijving];
  • Bedrijf B belegt zich op het ontwikkelen van [Beschrijving];
  • Bedrijf B heeft een lopende patentaanvraag voor [Beschrijving]

Komen als volgt overeen

Artikel 1 Onderzoek

1.1 Partijen zullen onderzoek doen naar de commerciële haalbaarheid van [Beschrijving] binnen de consumentenmarkt. Bij dit onderzoek hoort: potentiële afzetmarkt, profitability en meer. Partijen zullen de resultaten van de onderzoeken volledig tot elkaars beschikking stellen.

1.2 De kosten van het voorgenomen onderzoek worden door beide partijen evenlijk gedragen.

1.3 Wanneer Partijen naar aanleiding van het onderzoeksrapport overeenkomen dat [Beschrijving] commercieel haalbaar is voor de consumentenmarkt, zullen Partijen het product ontwikkelen, produceren en verkopen binnen de vastgestelde toepassingen. Te zijner tijd zullen Partijen daarvoor een licentieovereenkomst aangaan, waarbij Bedrijf B de productie op zich neemt en Bedrijf A zorg zal dragen voor de marketing en verkoop van het product.

1.4 Partijen beogen financieel rendement te behalen met de toepassing van het [Beschrijving] voor de consumentenmarkt.

Artikel 2 Geheimhouding

2.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten omtrent informatie die betrekking heeft op de andere Partij en die in het kader van [Beschrijving] ter kennis wordt gebracht, en zal, anders dan voor het doel van deze overeenkomst, daarvan op generlei wijze gebruik maken of beschikbaar stellen aan derden.

2.2 Partijen zullen deze geheimhoudingsplicht zoals genoemd in artikel 2.1 opleggen aan medewerkers en derden waarvan gebruik wordt gemaakt ten uitvoer van [Beschrijving].

2.3 Bij elke overtreding van de geheimhoudingsplicht dient de overtredende Partij – zonder rechterlijke tussenkomst – een direct opeisbare van honderdduizend euro (€100.000) per voorval op te beuren.

Artikel 3 Intellectuele Eigendomsrechten

3.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot [Beschrijving] liggen volledig bij Bedrijf A. De rechten omvatten onder meer het patent en de kennis omtrent dit patent.

3.2 Intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij gezamenlijk, nog te verrichten activiteiten zoals onderzoek, komen evenlijk te berusten bij Partijen.

Artikel 4 Duur en beëindiging

4.1 Deze overeenkomst vangt aan op [Datum] en eindigt van rechtswege op [Datum].

4.2 Deze overeenkomst eindigt enkel tussentijds in een van de volgende gevallen:

a) Bij wederzijdse schriftelijke overeenkomst;

b) Schriftelijk door een der Partijen in geval toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van een andere Partij, waarbij die Partij schriftelijk een termijn van 30 dagen is gegeven om haar verplichtingen alsnog na te komen;

c) Ingeval een van de Partijen een faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan wel haar bedrijf wordt geliquideerd of beëindigd;

d) Indien Partijen een overeenkomst aan gaan die deze overeenkomst vervangt;

e) Indien een Partij besluit om niet de licentieovereenkomst als bedoeld in artikel 1.3 aan te gaan.

4.3 De artikelen 2, 3, 5 en 6 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst onverminderd van toepassing.

Artikel 5 Exclusiviteit

5.1 Bedrijf B zal niet producten gelijkend op [Beschrijving] van Bedrijf A produceren of verkopen of met een andere partij of met andere partijen een overeenkomst aangaan voor productie en/of verkoop van producten gelijkend op [Beschrijving] anders dan met Bedrijf A of een door hen schriftelijk en uitdrukkelijk goedgekeurde derde.

Artikel 6 Rechtskeuze

6.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen in verband met of voortkomend uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in [Plaatsnaam]

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND IN TWEEVOUD,

Meer informatie

Nu zal het natuurlijk kunnen gebeuren dat de bovenstaande overeenkomst niet van toepassing is op jouw specifieke situatie. We raden daarom voor dit soort overeenkomsten altijd aan om een advocaat of jurist mee te laten kijken naar de overeenkomst. Zo weet je zeker dat de overeenkomst volledig rechtsgeldig is voor jouw specifieke situatie.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in februari 2021.