Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Op deze pagina vind je binnenkort een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Je kunt dit voorbeeld natuurlijk overnemen en hergebruiken, maar we raden aan om goed door te lezen welke onderdelen aangepast moeten worden. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd staat ook wel bekend als een vast contract en wordt nooit automatisch beëindigd, tenzij een van de partijen opzegt.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

We laten nu een voorbeeld arbeidscontract voor onbepaalde tijd zien. Vervolgens geven we je meer informatie over arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst

Partijen

  1. Bedrijfsnaam B.V., met adres Dam 1, 1020 BA te Amsterdam, KvK-nummer 12345678; hierna te noemen Werkgever

    en
  2. Arie Peeters, met adres Coolsingel 3, 2044 BA Rotterdam, geboren op 05-03-1977; hierna te noemen Werknemer

Werkgever en Werknemer hierna samen ook aangeduid als Partijen;

Overeenkomst

Artikel 1: Functie en duur

De werknemer treedt op 1 april 2021 in dienst bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van Communicatie Coördinator. Op de arbeidsovereenkomst is geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing.

Artikel 2: Proeftijd

Er geldt een proeftijd van twee maanden, te rekenen vanaf het moment van indiensttreding. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst – zonder opgaaf van reden – direct worden beëindigd door werkgever of werknemer.

Artikel 3: Werktijden en locatie

De werknemer werkt 40 per week. De werknemer werkt 5 dagen per week. De werkzaamheden worden gewoonlijk verricht vanaf het kantoor van werkgever in Amsterdam.

Artikel 4: Loon en vakantietoeslag

Het loon bedraagt €3200 bruto per maand. Het loon wordt betaald vóór het einde van iedere maand. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het bruto jaarloon. Dit wordt naar evenredigheid van de duur van de arbeidsovereenkomst opgebouwd in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand juni. De werkgever verstrekt per loonbetalingsperiode een salarisspecificatie.

Artikel 5: Vakantiedagen

Werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar. Deze worden naar evenredigheid van de duur en de omvang van de arbeidsovereenkomst opgebouwd.

Artikel 6: Pensioen

Werknemer valt onder de verplichte pensioenregeling van Achmea. Werkgever informeert werknemer over de inhoud en de toetredingsvoorwaarden van het pensioen.

Artikel 7: Opzegging arbeidsovereenkomst

Werknemer kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van een maand. Werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als het dienstverband vijf jaar of langer duurt, neemt werkgever de langere wettelijke opzegtermijn in acht. De opzegging dient te gebeuren tegen het einde van de maand.

Artikel 8: Geheimhouding

De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over de werkgever en de klanten van de werkgever waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze verplichting blijft geldig, ook na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 9: Reiskosten

Als Werknemer zijn eigen auto gebruikt, krijgt hij een vergoeding van €0,19 per zakelijk gereden kilometer buiten het normale woon-werkverkeer. Deze vergoeding dekt verzekeringspremies en eventuele niet-verhaalbare schade aan de auto. Voor het woon-werkverkeer ontvangt Werknemer een maximale nettovergoeding van €200 per maand.

Artikel 10: Concurrentiebeding

Het is werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende een jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, binnen Nederland, direct of indirect in dienst te treden bij of werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige diensten verleent als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.

Artikel 11: Relatiebeding

Het is werknemer verboden om gedurende een periode van een jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst op enige wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met relaties van de werkgever.

Ondertekening

Deze arbeidsovereenkomst is in tweevoud opgemaakt.

Plaats: Amsterdam
Datum: 25 januari 2021

Handtekening werkgever:

Plaats: Amsterdam
Datum: 25 januari 2021

Handtekening werknemer:

Bekijk ook: Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd »

Meer informatie

We geven nu extra informatie bij de voorbeeld-arbeidsovereenkomst hierboven.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding dat we hierboven als voorbeeld hebben gegeven in artikel 10, is natuurlijk optioneel. Toch is dit één van de grote voordelen voor de werkgever wanneer een werknemer een vast contract krijgt. Een concurrentiebeding is namelijk niet altijd toegestaan bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten, maar wel bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Het is daarom altijd verstandig om een concurrentiebeding in de overeenkomst op te nemen.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan een concurrentiebeding. Niet elk concurrentiebeding is zomaar toegestaan. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • Sinds 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het mag nu dus alleen bij een vast contract, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn waardoor een concurrentiebeding écht nodig is.
  • Het concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen én ondertekend worden door beide partijen. Mondelinge concurrentiebedingen zijn niet geldig.
  • Een concurrentiebeding is alléén geldig als er een looptijd is opgenomen. Bijvoorbeeld: een concurrentiebeding geldt voor één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze duur moet bovendien realistisch zijn, meestal gaat men uit van één of twee jaar als maximum. Zo voorkom je dat een werknemer de rest van zijn leven beperkt wordt.
  • Een werknemer moet minimaal 18 jaar oud zijn op het moment dat he t beding wordt aangegaan.
  • In het beding moet vermeld worden welke werkzaamheden verboden worden en in welke regio en/of landen. Ook dit moet reëel zijn; je mag een werknemer niet zomaar een wereldwijd concurrentiebeding laten ondertekenen.
  • Tot slot is het belangrijk dat er een boetebeding is opgenomen. Dit is het bedrag dat de werknemer verschuldigd is als boete wanneer hij of zij het concurrentiebeding niet respecteert. De boete mag bovendien niet te hoog zijn om te voorkomen dat een rechter het boetebeding verwerpt.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in oktober 2020.