Voorbeeld betoog

Voorbeeld betoog
Betoog schrijven?

Moet je voor school een betoog schrijven? Een betoog kan gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar meestal heeft een betoog dezelfde opbouw. Een betoog is de verdediging van een standpunt. Je kunt je standpunt verdedigen door argumenten te geven, maar ook door tegenargumenten te ontkrachten. Een betoog bestaat – in tegenstelling tot bijvoorbeeld een scriptie of profielwerkstuk – uit subjectieve argumenten. Maar hoe schrijf je een betoog? Dat vertellen we je op deze pagina. Daarnaast geven we een voorbeeld betoog dat je als leidraad kunt gebruiken als je op de middelbare school zit.

Je kunt bij een betoog het beste beginnen met een stelling of standpunt te bedenken. Jouw standpunt moet je vervolgens in het betoog gaan verdedigen op basis van verschillende standpunten.

Wat is een betoog?

Een betoog is meestal een geschreven tekst met als doel de lezer te overtuigen van een standpunt. Dit is eigenlijk het tegenovergestelde van een beschouwing, want daarin moet je je juist meerdere argumenten afwegen en tot een gewogen oordeel komen.

Een betoog begint heel vaak met een anekdote waarop vervolgens een stelling wordt gebaseerd. Vervolgens volgt het middenstuk waarin de verschillende argumenten worden aangehaald om de lezer te overtuigen. Helemaal aan het einde van een betoog, volgt de – vaak korte – conclusie. De conclusie is meestal een bevestiging van de stelling, om om deze kracht bij te zetten.

De opbouw van een betoog

Betoog schrijven? Ga niet zomaar schrijven, maar begin met een goede opbouw. Je betoog moet helder zijn en goed te volgen voor de lezer. Dit doe je door je aan een logische opbouw te houden:

De inleiding

De inleiding kan bestaan uit een alinea waarin je de lezer introduceert in jouw onderwerp. Je kunt bijvoorbeeld een persoonlijk voorbeeld gebruiken of een anekdote aanhalen. Tot slot noem je in de inleiding óók de stelling die je wilt gaan verdedigen.

Het plan

Na de inleiding volgt het plan. Als je bijvoorbeeld stelling neemt voor een bepaalde beleidswijziging, dan leg je nu uit hoe dat er in de praktijk uit zou zijn. Als je bijvoorbeeld vóór een hoger minimumloon bent, leg dan uit hoe dat er uit gaat zien en waar dat geld vandaan moet komen.

Argumenten

Na het plan kom je met argumenten die jouw stelling ondersteunen. Je kunt hiervoor het SAIL-principe gebruiken:

  • State: In één zin geef je aan wat het argument is. Bijvoorbeeld: “Door het minimumloon te verhogen naar €1.900, is de prikkel om te gaan werken groter.”
  • Analyze: Leg je stelling uit: wáárom is volgens jou de prikkel om te gaan werken groter wanneer het minimumloon wordt verhoogd? En waarom dit bedrag? Zijn er studies of onderzoeken die dit argument ondersteunen?
  • Illustrate: Haal een voorbeeld aan om je argument kracht bij te zetten.
  • Link: Herhaal je “State”-argument nog een keer. Dit zet kracht bij én zorgt ervoor dat de lezer extra overtuigd wordt.

Tegenargumenten

Een betoog is meestal niet compleet zonder ook kort stil te staan bij eventuele tegenargumenten. Door te laten zien dat je óók hebt nagedacht over tegenargumenten, geef je de lezer het gevoel dat je niet zomaar een stelling hebt bedacht, maar dat je ook kritisch naar je eigen standpunt hebt gekeken. Dit maakt jou en je betoog overtuigender.

Kies bewust niet al te sterkte tegenargumenten uit. Zeg bijvoorbeeld niet: “Tegenstanders van mijn standpunt zullen zich beroepen op de studie uit 2017 waaruit blijkt dat een verhoging van het minimumloon nauwelijks tot minder werkloosheid zal leiden”.

Liever kies je voor tegenargumenten die je gemakkelijk kunt weerleggen. Je legt in dit stuk uit waarom deze tegenargumenten ongegrond zijn. Door dit te doen, zien jouw argumenten vóór de stelling er nóg beter uit.

Conclusie

Tot slot kom je met een conclusie. Als je de onderdelen hiervóór goed hebt aangepakt, dan is de lezer al overtuigd van jouw standpunt. Echter, in de conclusie vat je dit nog een keer samen voor de lezer. Welke argumenten heb je gegeven en welke tegenargumenten heb je omver geworpen? Stip dit kort aan en sluit af met een krachtige zin, zoals: “We kunnen nu met zekerheid zeggen dat het verhogen van het minimumloon zinvol is”.

Voorbeeld betoog

We laten nu een voorbeeld zien van een kort betoog. Dit is geschreven op middelbare school niveau. We gebruiken in dit betoog de fictieve stelling “Het minimumloon moet verhoogd worden naar €1900”. De teksten en aangehaalde argumenten in dit betoog zijn volledig fictief.

Sinds mijn tante is gaan werken, is zij er een paar tientjes per maand op achteruit gegaan ten opzichte van toen zij thuis bleef om voor haar kinderen te zorgen. Ik wil niet in een land leven waarin werken wordt bestraft. Ik vind dan ook dat het minimumloon moet worden verhoogd naar €1900,- per maand, zodat werken weer loont.

Door het minimumloon te verhogen naar €1.900, maak je het aantrekkelijker voor lager opgeleide vrouwen om niet thuis te blijven om op de kinderen te passen. Eén van de meest voorkomende redenen voor een vrouw om niet te gaan werken, is omdat het minimumloon niet opweegt tegen de kosten van kinderopvang. Dit blijkt uit onderzoek dat het Centraal Planbureau vorig jaar heeft uitgevoerd onder 100.000 werklozen in Nederland. Door het minimumloon te verhogen, maak je het dus aantrekkelijker om te gaan werken. Zoals mijn tante treffend zei: “ik word gestraft omdat ik ben gaan werken”. Daarnaast draagt het bij aan de emancipatie van lager opgeleide vrouwen.

Het verhogen van het minimumloon hoeft niet per definitie duurder te zijn voor werkgevers. De overheid heeft er enorm baat bij dat mensen een uitkering verlaten en aan het werk gaan. Daarom kan de overheid het verschil tussen het huidige en het nieuwe minimumloon prima (deels) overbruggen. Dat is nog altijd veel goedkoper dan dat tien duizenden Nederlanders een uitkering krijgen terwijl ze eigenlijk kunnen werken.

Tegenstanders van een hoger minimumloon geven vaak aan dat het slecht is voor de werkgelegenheid, doordat werkgevers minder geld overhouden en dus minder mensen aannemen. Dit is in 2018 echter doorgerekend door het Centraal Planbureau en bleek niet te kloppen. Er waren maar een paar gevallen waardoor Nederlandse ondernemers iemand niet zouden aannemen als dit iets meer kost. Daarnaast kan de overheid er voor kiezen om een deel van het bedrag te overbruggen en compenseren richting werkgevers.

We kunnen dus met een gerust hart concluderen dat het minimumloon zo snel mogelijk moet worden verhoogd. Het wordt dan aantrekkelijker om te gaan werken en dat scheelt een hoop belastinggeld dat nu aan uitkeringen moet worden uitgegeven. We hebben ook kunnen zien dat het voor werkgevers zeker niet minder aantrekkelijk wordt om een werknemer aan te nemen.

Kortom, het minimumloon verhogen doen we liever vandaag dan morgen!

Tot slot

Het voorbeeld hierboven laat duidelijk zien hoe een betoog in elkaar zit, en het volgt de opbouw die we eerder hebben laten zien. Zoals je kunt zien hoef je in een betoog niet objectief te zijn. Sterker nog, het is de bedoeling dat je niet objectief bent. Dat maakt het schrijven van een betoog ook zo leuk. Je mag een keer partijdig zijn in plaats van heel erg genuanceerd te moeten zijn.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in maart 2021.